Predmet JR: enkratni finančni prispevek k stroškov priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (Horizon 2020 oz. H2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta JR, se nahaja napovezavi v zavihku z nazivom H2020.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: raziskovalne organizacije, ki so na dan oddaje prijave na JR vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Okvirna višina sredstev: predvideni obseg sredstev za realizacijo JR znaša okvirno 500.000 EUR.

Agencija bo v okviru JR za stroške priprave in prijave projekta izplačala enkratni finančni prispevek v znesku:

  • 2.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, ki ga je prijavitelj prijavil kot koordinator v mednarodnem konzorciju (vsaj tri različne raziskovalne organizacije iz vsaj treh različnih držav EU oziroma pridruženih držav OP) ali kot koordinator v nacionalnem konzorciju, kadar razpis Evropske komisije predvideva nacionalni konzorcij;
  • 1.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, pri katerem prijavitelj sodeluje kot sodelujoča organizacija v konzorciju, oziroma je prijavil projekt samostojno, kadar razpis Evropske komisije predvideva enega samega prijavitelja.
  • Sofinanciranje v okviru tega JR je vezano na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem JR v okviru finančnega načrta agencije.

Obdobje sofinanciranja: predvideni čas izvajanja predmeta JR je od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019 oziroma do porabe sredstev.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: 

  • Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki po končanem celotnem ocenjevalnem postopku v recenzentski oceni dosežejo vsaj 65 % najvišjega možnega števila točk. V primeru dvofaznega ocenjevalnega postopka se upošteva zaključena druga faza ocenjevanja.
  • Do finančnega prispevka so upravičeni tudi prijavitelji projektov Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), ki v prvem krogu ocenjevanja projektov ERC sheme 1 (ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant in ERC Synergy Grant) dosežejo vsaj oceno B oziroma tisti prijavitelji, ki pri ocenjevanju projektov ERC sheme 2 (ERC Proof of Concept) dosežejo vsaj dve oceni “Pass”.
  • Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki za prijavo istega projekta na isti razpis Evropske komisije od agencije še niso prejeli prispevka k stroškom priprave in prijave projekta.
  • Prijavitelj, ki je gospodarska družba, mora izpolnjevati pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže zgodnjega dovoljenega limita “de minimis” za državne pomoči.

Rok, v katerem bodo prijavitleji obveščeni o izidu JR: obveščeni bodo v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.