Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega Transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte “JPco-fuND-2 Call for Proposals: “Multinational research projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases” (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu. Razpis je dvofazen: predprijava in prijava.

Partnerji v razpisu: Avstralija, Belgija, Češka republika, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Izrael, Kanada, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija in Zvezna republika Nemčija.

Višina zavezanih nacionalnih sredstev: največ 420.000,00 EUR z možnostjo dodatnega financiranja v okviru prispevka Evropske komisije (v obliki “top up” financiranja).

Vrednost slovenskega dela (za vse slovenske partnerje v enem konzorciju) posameznega mednarodnega projekta znaša 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (70.000,00 EUR letno).

Trajanje projektov: največ 36 mesecev.

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu (na spletni strani razpisa v dokumentu “Country – specific information” pod “Slovenia”).

Med upravičence se uvrščajo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v SICRIS in ki izvajajo negospodarsko dejavnost.

Nacionalni aneks opredeljuje tudi opravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15 in 27/17) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

Predvideni terminski plan razpisa: rok za oddajo mednarodnih predprijav je 12. marec 2019 do 15.00. Mednarodno predprijavo mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga v elektronski obliki na spletni strani razpisa.

Priporočeno je, da slovenski prijavitelji uradno elektronsko oddano mednarodno predprijavo pregledajo in v primeru morebitnih napak pri vnosu, le – te nemudoma javijo nacionalni kontaktni osebi za razpis.

Rok za prijavo mednarodnih prijav: 25. junij 2019 do 15.00. Mednarodno prijavo lahko oddajo le koordinatorji transnacionalnih projektnih predlogov, ki so bili k oddaji na podlagi pozitivno ocenjene predprijave povabljeni.

Rezultati razpisa: jesen 2019. Začetek projektov: konec 2019, prvi kvartal 2020.

Nacionalna prijava na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje nihove aktivnosti v mednarodnem projektu.

POMEMBNO! Svetujemo, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite, ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

Vir informacije