Namen in cilj JR: namen JR je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpisa MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg. Cilj JR je skladno s pogoji iz dvostranskega sporazuma, podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

Predmet JR: sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev. Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: “EUREKAs Eurostars programme”, ki je objavljen tukaj. 

Upravičeni prijavitelji: velika, srednja, majhna in mikro podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.

Pogoji za kandidiranje: vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje JR. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.

Nacionalni pogoji: na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner, je bil v okviru mednarodnega razpisa ocenjen pozitivno in so bili partnerji o tem obveščeni s strani Sekretariata EUREKA. Podrobnejše informacije glede posebnih nacionalnih pogojev najdete v točki 5. 1 JR. Vse pogoje (tudi tiste, ki se sklicujejo na dan oddaje vloge) mora upravičenec izpolnjevati ves čas od oddaje vloge naprej. Javne raziskovalne organizacije lahko v projektih sodelujejo le kot podizvajalci ali kot partnerji brez sofinanciranja.

Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: 2019 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov je največ 36 mesecev od datuma začetka projekta.

Upravičeni stroški: upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta. Sofinancirali se bodo stroški osebja, potovanj, materiala, drugi stroški, stroški svetovanih in drugih storitev tj. pogodbenih, režijski stroški.

Prijava na mednarodni razpis: koordinator (v sodelovanju s partnerji) je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija do razpisanega roka za oddajo vlog objavljenega na spletni strani www.eurostars-eureka.eu v skladu z navodili iz Smernic za prijavitelje in sicer v elektronski obliki Sekretariata EUREKA, preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu. Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 28. februar 2019. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET. Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 12. september 2019. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Nacionalna prijava: vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali partner v projektu, ki je bil na mednarodni ravni pozitivno ocenjen) se mora posebej prijaviti na ta JR za dodelitev nacionalnih finančnih sredstev. Prijavo mora poslati v 10 dneh od prejema elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA, da je bil njegov projekt pozitivno ocenjen. Vloge je potrebno dostaviti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – vloga na javni razpis Eurostars” in navedbo naziva in naslova prijavitelja. Kot pravočasne se bodo štele le vloge, ki bodo prispele na naslov ministrstva oz. bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje v roku 10 dni od prejema elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA o izbiri. Vloga, poslana priporočeno po pošti, se bo štela za pravočasno, če oddana na pošto v zgoraj navedenem roku za oddajo vlog.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.