Predmet JR: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus v letih 2020 in 2021 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih: matematika, fizika, kemija, biologija, medicina, vede o zemlji in vesolju, inženirstvo, informacijsko – komunikacijske tehnologije, agronomija in živilska industrija, družboslovje in humanistika. V okviru tega JR sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika. Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: na JR se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

  • so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
  • izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
  • imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih EU na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.

Cilji JR: okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in francoskih raziskovalcev na razpise programov EU na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Pogoji za opravljanje predmeta JR: v okviru JR lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Pogoji se prverijo na dan zaključka JR.

Okvirna višina sredstev JR: predvideni obseg sredstev za realizacijo tega JR v celotni razpisni dobi 2020-201 znaša okvirno 40.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2020-2021 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem JR.

Čas izvajanja JR: predvideni čas izvajanja predmeta JR je od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2021.

Rok za oddajo prijav: 25. april 2019 do 15. ure.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.