Namen, cilj in predmet javnega poziva: namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

Ciljne skupine in upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Pogoji za kandidiranje so splošne narave, hkrati pa veljajo tudi posebni pogoji za prijavitelje: MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenija, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

Pogoji za projekt: 

  • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva,
  • v vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca,
  • pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni,
  • predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški in točke 10 javnega poziva,
  • certifikat mora biti v času uveljavljanja upravičenih stroškov še veljaven,
  • strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodnja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 25 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.

Upravičeni stroški in višina subvencije: po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  • stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca),
  • stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter
  • validacijske okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

Pridobivanje certifikatov je postopek, ki se izvaja s pomočjo akreditiranih organizacij. Akreditirana organizacija mora biti akreditirana s strani nacionalne akreditacijske organizacije, ki je podpisnik multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji: https://european-accreditation.org/ea-%20members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/. ECOLABEL podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Razpisna dokumentacija