Namen, cilj in predmet javnega poziva: namen in cilj javnega poziva je spodbuditi skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zaščiti intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega potenciala. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov: priprave patentne prijave, prijave modela, znamke, prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino, prevoda prijave.

Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Pogoji za kandidiranje so splošne narave, veljajo pa tudi posebni pogoji za prijavitelje. MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenija, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

Pogoji za projekt:

 • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva,
 • v vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca,
 • pri izboru zunanjega izvajalca mora prijavitelj ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni,
 • predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva,
 • strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 25 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.

Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:

 • patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (UIL) ter je dostopen na naslovu: https://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/seznam-zastopnikov/,
 • patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov (na mednarodni ravni): https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/,
 • prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Upravičeni stroški in višina subvencije: po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.
 • Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).
 • Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR. Maksimalna višina subvencije je 5.000,00 EUR brez vključenega popolnega preizkusa, 9.999,99 EUR z vključenim popolnim preizkusom. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.