Predmet JR: podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Razpisana sredstva: do vključno 15.000.000,00 EUR, od tega 6.000.000,00 EUR za nosilce kmetij in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter 9.000.000,00 EUR za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop B).

Začetek vnosa vlog in zaprtje JR: vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na JR poteka od 25. 2. 2019 do vključno 29. 5. 2019, do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: v skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po vložitvi vloge na JR do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe se zadnji zahtevek za izplačilo sredstev lahko vlaga do 1. februarja 2022.

Informacije o JR: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, telefon 01 580 77 92, fax 01 478 92 06, e-mail aktrp@gov.si in INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Priloga 13 razpisne dokumentacije).

NAMEN PODPORE IN VRSTA NALOŽBE

Namen podpore in vrsta naložb sta določena v 29. členu Uredbe, pri čemer:

a) so kmetijski proizvodi določeni v 7. točki 2. člena Uredbe;

b) je predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode opredeljena v 15. točki 2. člena Uredbe. V skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe je predelava kmetijskih proizvodov vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen postopkov, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode se štejejo zlasti rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen sušenja hmelja;

c) je predelava kmetijskih v nekmetijske proizvode opredeljena v 16. točki 2. člena Uredbe;

č) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave v skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe, pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se prodaja in trženje izvajata v ločenih prostorih;

d) je degustacijski prostor iz prve alineje četrtega odstavka 29. člena Uredbe določen v 24. točki 2. člena Uredbe;

e) je seznam kmetijskih in nekmetijskih proizvodov v Prilogi 14 razpisne dokumentacije.

Če gre za naložbo iz šestega odstavka 29. člena Uredbe, upravičenec izkazuje delež stroškov naložb iz prve do pete alineje petega odstavka 29. člena Uredbe z Dokazilom št. D5.1.3 »Opredelitev naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti«, iz Priloge 5 razpisne dokumentacije.

Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v 33. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.

V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe so naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, naslednje:

a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:

  • naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, kar je razvidno iz elaborata gradbene fizike ali energetskega pregleda,
  • naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe upravičenca;

b) naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti iz petega odstavka 29. člena Uredbe;

c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:

  • naložbe v ureditev objektov, nakup naprav oziroma naložbe v tehnologije, ki imajo veljavni patent ali licenco, ali
  • naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega procesa so novi ali izpopolnjeni proizvodi.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.