Predmet JR: Sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in srbskih raziskovalcev (do 14 dni), ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti. Slovenska stran bo dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1 do 3 mesece) v Republiki Sloveniji za mlajše srbske raziskovalce (doktorske študente in raziskovalce do 5 let po zagovoru doktorata), ki jih prijavitelj poimensko navede v prijavni vlogi.

Upravičeni prijavitelji: Raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

  • so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
  • izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in
  • imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.

Vrednost razpisa: Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotnem razpisnem obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 znaša glede na realiziran predmet tega JR okvirno do 150.000,00 EUR.

Trajanje projektov: Dve leti.

Rok za oddajo prijav: 23. maj 2019.

Razpisna dokumentacija