Izbrane teme:

 • Industrija 4.0 / napredna proizvodnja,
 • Socialno podjetništvo,
 • Energetska učinkovita obnova javnih zgradb,
 • Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih,
 • Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj,
 • Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe),
 • Dostopnost odročnih in mejnih območij za povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči.

Projektne ideje morajo temeljiti na dopolnjevanju rezultatov in outputov iz vsaj treh različnih projektov sofinanciranih iz programa Interreg CE (najmanj 2 projekta) in evropskih programov, kot so Obzorje 2020, Connecting Europe Facility, ipd. (najmanj en projekt).

Minimalne zahteve razpisa:

 • Obvezna osredotočenost na eno izmed vnaprej izbranih tem (naštete zgoraj).
 • Projektno partnerstvo – najmanj trije projektni partnerji (najmanj 50 % partnerstva morajo sestavljati institucije, ki so bile vključene v predhodno izbrane projekte Interreg CE, vsaj en partner pa mora biti vključen v projekt, ki se financira iz Evropske komisije).

Omejitve upravičenosti sodelovanja:

 • Ista institucija ali organ ne sme sodelovati pri več kot enem predlogu v okviru iste teme. Če ta zahteva ni izpolnjena, bo prizadeta institucija ali organ izključena iz vseh predlogov, v katere je vključena v zadevni temi.
 • Ena in ista institucija bi lahko kljub temu sodelovala pri več predlogih v tem četrtem razpisu, dokler predlogi spadajo v različne teme.

Rok za oddajo prijave: 5. 7. 2019.

Sredstva: 10 mio EUR.

Stopnja sofinanciranja: 85 %, 15 % lastno sofinanciranje

Kontakt: SVRK, Duša Sodnik, dusa.sodnik@gov.si, 01 400 34 77

Evropska komisija bo organizirala informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.

Celotna razpisna dokumentacija