Predmet javnega poziva: sofinanciranje raziskovalnih projektov tistim prijaviteljem, ki so se prijavili na mednarodni razpis Evropske komisije Marie Sklodowska – Curie Actions Individuals Fellowhips (IF) z oznako H2020-MSCA-IF-2018 in so v recenzentskem postopku Evropske komisije prejeli oceno 85 % ali več ter jim je Evropska komisija podelila t. i. Pečat odličnosti in niso bili sprejeti v sofinanciranje. Izbrane raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala za obdobje, ki je navedeno v prijavni vlogi na mednarodni razpis EK-2018.

Upravičeni prijavitelji: na javni poziv se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom.

Predviden obseg sredstev: za obdobje trajanja javnega poziva 1.800.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma 11 raziskovalnih projektov.

Rok za prijavo: 23. maj 2019.

Razpisna dokumentacija