Predmet JR: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti. Izbrani bilateralni projekti se pričnejo izvajati s 1. januarjem 2020 in trajajo dve leti.

Upravičeni prijavitelji: na JR se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

  • so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
  • izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in
  • imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.

Rok za prijave: 14. junij 2019.

Razpisna dokumentacija