Predmet JR: sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovnja udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.

Cilji in pogoji JR so:

Cilj 1: podpora aktivnemu sodelovanju s povabilom na dogodkih, ki jih organizirajo (soorganizacija ne šteje) priznana mednarodna združenja, mednarodne organizacije ali Evropska komisija. Sodelovanje lahko poteka v obliki naslovnega predavanja, vabljenega predavanja ali vabljene udeležbe v razpravi. Pri tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski raziskovalci, živeči po svetu.

Cilj 2: podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki na raziskovalnem področju povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov v zamejstu, ob tem sodelujejo s tujimi raziskovalnimi institucijami in društvi ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo knjižnice in slovenske lektorate v tujini.

Cilj 3: podpora združenjem, ki obveščajo o politikah in evropski zakonodaji na področju raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter visokega šolstva na ravni Evropske unije (EU) in o aktualnih razpisih EU ter skrbijo za povezovanja z evropskimi paprtnerji za oblikovanje projektnih konzorcijev za raziskovalne in razvojno-tehnološke mreže.

Cilj 4: spodbujanje vzpostavitve in razvoja inovativnih komunikacijskih aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini, da bi tako izboljšala razumevanje znanosti v javnosti, pri čemer so kot inovativne komunikacijske aktivnosti opredeljene tiste, ki pomenijo novost v načinu promocije znanosti v slovenskem prostoru in hkrati kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • zagotovljena pokritost vseh znanstvenih ved,
  • zagotovljeno komuniciranje s tujimi javnostmi,
  • združevanje znanstvene odličnosti sodelujočih raziskovalcev z medijskimi in komunikacijskimi znanji prijavitelja.
  • Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR:

Cilj 1 in cilj 4: raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so na dan zaključka JR vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne dejavnosti, in s predpisi agencije. Na JR se lahko prijavijo tudi drugi zavodi, gospodarske družbe, zveze društev in ustanove iz Republike Slovenije, ter društva, vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in Slovenci po svetu. Kot vpis društva v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti se šteje vpis v Zbirko nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo vodi MIZŠ in se uporablja do vzpostavitve evidence nevladnih organizacij v javnem interesu iz 19. člena Zakona o nevladnih organizacijah pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve.

Cilj 2: društva, zveze društev, ustanove iz Republike Slovenije.

Cilj 3: društva, zveze društev.

Način, oblika in rok za predložitev prijav: prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Prijava na JR se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-PROM-Prijava/2019. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-MS-PROM-Prijava/2019-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje promocijske aktivnosti) se odda na elektronski poštni naslov: razpis-promocija2019@arrs.si do 12. 6. 2019 do 14. ure. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov agencije do 12. 6. 2019 do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 12. 6. 2019 do 14. ure (poštni žig).

Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec nastopa gospodarska družba, bodo morali v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 in Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči v okviru pomoči de minimis ARRS-MS-JR-DP-2019.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki in vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in prijava odpre). Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: do 31. 12. 2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije in v skladu s pogodbo med izbranim prijaviteljem in agencijo.

Rok za prijavo: 12. 6. 2019 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija