Predmet JR: sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme, če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) preseže prag za možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočiti realizacijo raziskav, ki bodo vodile k glavnim ciljem mednarodnega projekta.

Subjekti, ki se lahko prijavijo: raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi agencije.

Če pri prijavi na JR sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo prilagojenega raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja prilagojenega raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.

Cilj JR: sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost, kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, in sicer z namenom, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Obenem je cilj javnega razpisa, da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta ponovno odda prijavo na mednarodni razpis ERC.

Vstopni pogoji:

  • prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s točko 3. javnega razpisa),
  • prilagojeni raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt,
  • prilagojeni raziskovalni projekt lahko prijavijo prijavitelji, ki so na razpisih ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant) dosegli uspešnost, kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, niso pa bili izbrani za sofinanciranje,
  • vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora biti isto kot vodja mednarodnega projekta, ki je bil predmet mednarodnega postopka ocenjevanja pri ERC,
  • če je mednarodni projekt prijavil mednarodni konzorcij, mora prijava prilagojenega raziskovalnega projekta vsebovati tudi izjave članov konzorcija o možnostih in obsegu sodelovanja ter višino sofinanciranja v prilagojenem raziskovalnem projektu oziroma obrazložitev zakaj njihovo sodelovanje ni potrebno,
  • vodja prilagojenega raziskovalnega projekta na zadnji dan roka za oddajo prijave na javni razpis, opredeljenem v 10.3 točki tega javnega razpisa, ne sme biti nosilec potekajočega prilagojenega raziskovalnega projekta,
  • prilagojeni raziskovalni projekt je lahko sofinanciran in traja največ v časovnem obdobju, določenem v 6. točki javnega razpisa,
  • prijavitelji prilagojenih raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec prilagojenega raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo v skladu s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-KS-2019.

Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav: prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-ERC KS-2019. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo z dokazilo o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu ERC je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako NE ODPIRAJ – Prijava na komplementarno shemo ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-ERC KS-2019-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje prilagojenega raziskovalnega projekta) se odda na elektronski poštni naslov: komplementarna.shema@arrs.si. Prijavitelj k elektronski prijavi poleg dokazila o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu ERC obvezno priloži tudi celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis ERC.

Kot pravočasno bodo upoštevane prijave, ki bodo kot tiskane prijave prispele na naslov ARRS najkasneje v treh mesecih od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. Če datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave (poštni žig).

Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec v ARRS-ERC KS-2019 s pripadajočimi prilogami, ki jih določa ta javni razpis, v tiskani obliki in vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski obliki. Ne pravočasne in nepravilno označene prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

Razpisna dokumentacija