Predmet JR: sofinanciranje sodelovanja gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v neposrednem pedagoškem procesu (predavanja, vaje, seminarji) v obliki krajših in daljših gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019-2022.

Cilj JR: okrepiti sodelovanje s čim večjim številom gostujočih tujih strokovnjakov do leta 2022 ter povezati slovenske visokošolske zavode z gostujočimi tujimi strokovnjaki iz evropskega in globalnega prostora za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja, s čimer se spodbuja prožne oblike učenja. Pričakovan rezultat je torej povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožne oblike učenja, saj se spodbuja sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru, kar naj bi vodilo k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva.

Upravičeni prijavitelji: na razpis se lahko prijavi visokošolski zavod, ki je na dan odpiranja vloge vpisan v Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji in izvaja javno veljavne študijske programe, vpisane v eVŠ, ter je na dan odpiranja vloge imetnik univerzitetne listine Erasmus 2014-2020. Podrobnejši pogoji so v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: 2.620.249,42 EUR.

Rok prijave: 16. september 2019.

Razpisna dokumentacija