Predmet JR: EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) podpira mala in srednje velika podjetja z visokim tveganjem pri razvoju in trženju novih izdelkov, storitev in poslovnih modelov, ki bi lahko spodbudili gospodarsko rast. EIC Accelerator Pilot (Instrument za MSP) je namenjen inovatorjem s prelomnimi koncepti, ki bi lahko oblikovali nove trge ali vplivali na obstoječe v Evropi in po svetu. Konkurenca za podporo v okviru EIC Accelerator pilota je huda. Izbrana podjetja prejmejo tudi še poslovno usposabljanje za nadaljnji razvoj svoje inovacijske ideje in mentorstvo za vodstvo podjetja. Pomagajo jim pri povezovanju z drugimi upravičenci EIC Accelerator pilota, z drugimi podjetji vseh velikosti ter s potencialnimi soinvestitorji in vlagatelji po vsej Evropi. Kot upravičenec v okviru predmetnega razpisa boste pridobili prepoznavnost in povečali svoje možnosti za uspeh na evropskem in mednarodnem trgu. EIC Accelerator Pilot je zelo selektiven. Po končnem datumu 5. junija 2019 je mogoče financirati le prelomne koncepte v zadnji fazi pred vstopom na trg. Projekti, ki bodo financirani, predstavljajo najvišje tveganje in so najbolj prepričljivi. Projektne vloge bodo ocenjevali mednarodno renomirani strokovnjaki na področju tehnologij, poslovanja in financ.

Faza 2 vam pomaga razviti poslovni koncept v tržno pripravljen izdelek, storitev ali proces, usklajen s strategijo rasti vašega podjetja. Projektne aktivnosti lahko na primer vključujejo razvoj izdelkov/storitev, preskuse, oblikovanje prototipov, potrjevanje, predstavitev in testiranje v realnih okoliščinah ter reaplikacijo rešitve na različne trge. Če se projektne aktivnosti nanašajo predvsem na tehnološko inovacijo, je za primarno tehnološko inovacijo potrebna stopnja tehnološkega razvoja (TRL) 6 ali višje, ali enakovredno netehnološkim inovacijam. Aktivnosti, ki so bistvenega pomena za vaš inovacijski projekt, lahko izvedejo tudi zunanji strokovnjaki (podizvajalci).

Faza 2 ponuja podporo MSP, ki potrebujejo zadnjo vzpodbudo pred masovno proizvodnjo in vstopom na trg; MSP, ki želijo še naprej razvijati svojo rešitev, pa bo ponujeno tudi kombinirano financiranje (kombinacija nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala). Vaš predlog mora temeljiti na strateškem poslovnem načrtu, ki je bil razvit v okviru SME Instrument Faza 1, ali na drug način. V vašem projektnem predlogu je treba določiti pričakovani rezultat projekta in merila za uspeh ter pričakovane vplive na vaše podjetje v kakovostnem in količinskem smislu (npr. na promet, zaposlovanje, velikost trga, upravljanje IP, prodajo, donosnost naložbe, dobičkonosnost in zlasti stopnjo dejavnika tveganja/zmanjševanja tveganja, ki je povezan s sofinanciranjem v okviru EIC Accelerator pilota). Pozorni morate biti na zaščito in lastništvo intelektualne lastnine ter predložiti prepričljive dokaze ali ukrepe za zagotovitev komercializacije rešitve (t.i. freedom to operate). Prav boste morali v projektni vlogi obravnavati regulativne in standardizacijske težave.

Upravičeni prijavitelji: profitni MSP, vključno z mladimi podjetji in start-up podjetji iz kateregakoli sektorja. Sedež podjetja mora biti v državi članici EU ali pridruženi državi Horizon 2020.

Trajanje projektov: projekti v povprečju trajajo od 12 do 24 mesecev, v izjemnih in upravičenih primerih pa je trajanje projekta lahko tudi daljše.

Roki za oddajo vlog: 9. 10. 2019, 8. 1. 2020, 18. 3. 2020, 19. 5. 2020, 7. 10. 2020; možne so ponovne oddaje projektnih predlogov na vse posamezne roke odpiranja.

Razpisna dokumentacija