Predmet JR: sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tudi zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

Namen JR: spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Cilj JR: vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

Upravičenci: MSP-ji, ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Upravičeni stroški: 

  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
  • stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo,
  • stroški nastopa na sejmu,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil),
  • stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov),
  • posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.

Višina sofinanciranja: maksimalno 250.000 EUR. Intenzivnost pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov.

Skupna višina sredstev: 2.800.000,00 EUR.

Pogoji: razvidni tukaj.

Rok za oddajo vlog: 5. 10. 2019.

Razpisna dokumentacija