Predmet JR: finančna podpora tistih aktivnosti subjektov inovativnega okolja, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. Različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine, so oblikovani kot trije sklopi (faze) razpisa.

Faze so naslednje:

  • Faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
  • Faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij – usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.
  • Faza 3 – podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij – “scal up” podjetij – namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.

Namen razpisa je prispevati k:

  • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
  • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
  • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Upravičeni prijavitelji: zasebni zavodi.

Vrednost razpisa: 10.133.915,92 EUR.

Zneski in deleži financiranja: dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 100.000 EUR in ne višja od 550.000 EUR v primeru, da sta vključeni samo Fazi 1 in 2 in ne višja od 700.000 EUR v primeru, da so vključene Faze 1, 2 in 3 za celotno obdobje trajanja projekta. Sredstva namenjana Fazi 3 lahko obsegajo največ 50 % celotne vrednosti operacije.

Rok prijave: 23. september 2019.

Razpisna dokumentacija