Predmet JR: sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, predvidoma v obdobju od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so:

  • Nove tehnologije za energijo: materiali, napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice, produkcija, shranjevanje in distribucija vodika, sončna energija, biomasa in nanotehnologije.
  • Jedrska energija: jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče), shranjevanje radioaktivnih odpadkov, nove reaktorske tehnologije, jedrski podatki, instrumentacija in dozimetrija v raziskovalnih reaktorjih.
  • Potresna varnost: odpornost materialov in zgradb na potrese.
  • Prilagajanje klimatskim spremembam
  • Temeljne raziskave v fiziki: optika in laserji.
  • Znanosti o življenju: novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter staranje, možganski tumorji: nove terapije.
  • Raziskave globalne varnosti: monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem), detekcija skritih objektov in eksplozivov.

Cilj JR: okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko in s tem omogočanje znanstveno-tehnološkega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru EU in spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki:

  • so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
  • izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje).

Če pri prijavi sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična raziskovalna organizacija (RO). Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo in je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v času prijave.

Čas izvajanja sofinanciranja predmeta JR: od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.

Rok za oddajo prijave: 6. 12. 2019 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija