Predmet JR: sofinanciranje izvajanja triletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, predvidoma v obdobju od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2023 na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so:

  • Materiali: po CERIF klasifikaciji (T 153 – Keramični materiali in praški in T 155 – Prevleke in površinska obdelava).
  • Biomedicina: po CERIF klasifikaciji (B 200 – Citologija, onkologija, kancerologija).
  • Krasoslovje: po CERIF klasifikaciji (P 005 – Geologija, fizična geografija).

Prednost bodo imeli aplikativno usmerjeni projekti.

Cilj JR: okrepiti znanstvenoraziskovalno in razvojno sodelovanje med državama in s tem omogočanje znanstveno – tehnološkega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in kitajskih raziskovalcev, pri čemer je posebna pozornost namenjena aplikativnim raziskavam.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalce, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje). Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: sodelujoča RO), je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo in je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v času prijave in ob podpisu pogodbe o (so)financiranju bilateralnega raziskovalnega projekta.

Okvirna višina sredstev: predviden obseg sredstev slovenske strani za realizacijo JR v celotni razpisni dobi treh let, predvidoma od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2023, znaša okvirno 400.000,00 EUR. Strani sta se dogovorili, da bosta izbrali tri skupne bilateralne raziskovalne projekte, z vsakega razpisanega raziskovalnega področja po en bilateralni raziskovalni projekt. Na slovenski strani bo znašala višina sofinanciranja izbranega bilateralnega raziskovalnega projekta za celotno obdobje izvajanja projekta okoli 130.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav: 28. 11. 2019 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija