Namen in cilj: spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Predmet: sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:

  • oceno stanja na področju digitalizacije,
  • pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
  • pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo,
  • Industrija 4.0 (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (5. 4. 2019) in traja do 30. 9. 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020, v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in v letu 2023 30. 9. 2023. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Upravičeni prijavitelji: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Glede drugih pogojev podrobneje v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR.

Razpisna dokumentacija