Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (12.4.2019) in traja do 30.9.2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenija: www.dihslovenia.si/smernice/:

  • Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.
  • Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno aktivnost po tem javnem pozivu samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023) v skupni višini (za obe aktivnosti skupaj) največ do 9.999,99 EUR.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Razpisna dokumentacija