Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje širše prepoznavnosti MSP, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2019 in traja do 30.9.2023.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe (dveh udeležencev s strani MSP) na mednarodnem forumu in sicer:

  • stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma;
  • stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma (stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza)
  • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.

Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani MSP in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v MSP. Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat letno.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Razpisna dokumentacija