Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva, da se udeležijo organiziranih skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, da predstavijo svoje izdelke in storitve, pridobijo nove poslovne kontakte, povečajo možnosti za sklepanje poslov in spoznajo svojo konkurenco ter trende v posamezni panogi in tako izboljšajo svojo konkurenčno prednost ter možnosti za povečanje dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 – 2023 znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen MSP (v okviru skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmu v tujini).

Postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora zajema:

  • oblikovanje oz. design sejemske stojnice (projekt oblikovanja in priprava renderjev),
  • postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in oprema, avdio video oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije),
  • prevoz eksponatov oziroma logistika.

Upravičeni stroški se lahko uveljavljajo samo za tiste mednarodne sejme v tujini, na katerih SPIRIT Slovenija organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva in za katere je prijavitelj pred oddajo vloge prejel iz strani SPIRIT Slovenija potrditev, da je vključen med razstavljavce skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva (ki jo je prejel na osnovi oddane prijave na javno povabilo SPIRIT Slovenija) na sejmu v tujini, za katerega uveljavlja upravičene stroške.

Seznam teh sejmov letno objavi javna agencija SPIRIT Slovenija na svoji spletni strani (seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini). SPIRIT Slovenija z javnim povabilom povabi zainteresirana podjetja, da se prijavijo (za udeležbo).

Stroški, ki jih krije SPIRIT Slovenija – to so stroški neopremljenega razstavnega prostora, zakupa tehničnih priključkov in vpisa v katalog – niso upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EU

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.