Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 – 2023 znaša 2.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni prispevek.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 5.4.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški: Stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca). Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija.

Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega.

Podjetje lahko po tem javnem pozivu pridobi največ en vavčer v obdobju.

Minimalna višina subvencije je 600,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Pri tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega udeleženca uveljavljati največ 600,00 EUR subvencije. Davek na

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Razpisna dokumentacija