Namen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Na poziv se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 – 2023 znaša 500.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni prispevek.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2019 in traja do 30.9.2023.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  • stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oz. stroški priprave managerskega dokumenta oz. stroški ocene po modelu EFQM s strani zunanjih svetovalcev. Rezultat izvedenega svetovanja je izvedena samoocena po modelu EFQM hitrega pregleda ali izvedena samoocena po modelu EFQM matrike poslovne odličnosti, pripravljen managerski dokument ali pripravljen managerski dokument in izvedena ocena po modelu EFQM s strani enega ali dveh zunanjih svetovalcev in enega notranjega ocenjevalca in/ali
  • stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju, ki bo hkrati oz. je že uveljavljalo stroške pod točko 10.1 ali 10.3 tega javnega poziva za zunanjega ocenjevalca (do dva zaposlena v podjetju), za notranjega ocenjevalca (do šest zaposlenih v podjetju).

Več informacij o možnih usposabljanjih za zunanje in notranje ocenjevalce je objavljenih na spletni strani SPIRIT Slovenija: https://www.podjetniski-portal.si/poslovna-odlicnost/izobrazevanje- ocenjevalci-organizacije-model-odlicnosti-efqm
Rezultat izvedenega usposabljanja je pridobljeno EFQM licenčno potrdilo za zaposlene/-ga, vključene/-ga v usposabljanje in/ali

  • strošek pristojbine za EFQM nagrado za odličnost (ang. EFQM Global Excellence Award). Rezultat plačane pristojbine je sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Razpisna dokumentacija