Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2020 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave tega javnega poziva (22.11.2019) in traja do 30.9.2023.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  • 1. Sklop aktivnosti Stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
  • 2. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,
  • 3. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva za vsak sklop aktivnosti samo enkrat v obdobju, pri čemer mora za vsak posamezni sklop oddati ločeno vlogo.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Razpisna dokumentacija