Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja.

Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

Cilj javnega razpisa je finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti.

Višina konvertibilnega posojila znaša 75.000 EUR, ki se črpa v treh enakih tranšah, pri čemer se prva tranša črpa po podpisu pogodbe, druga tranša v roku največ treh (3) mesecev od sklenitve pogodbe ter zadnja tranša v roku največ sedmih (7) mesecev od sklenitve pogodbe, vse Skladno z osnutkom Pogodbe o konvertibilnem posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Valuta posojila je EUR. Prejemnik posojila se zaveže za črpani in neodplačani znesek posojila plačevati pogodbene obresti, ki se začnejo obračunavati z dnem veljavnosti pogodbe o konvertibilnem posojilu, pri čemer je obresti dolžan začeti odplačevati prvi mesec po prejemu prve tranše posojila.

Ročnost konvertibilnega posojila, vključno z moratorijem na odplačilo posojila je pet (5) let z možnostjo podaljšanja ročnosti za največ 2 leti. Konvertibilno posojilo se lahko odobri in podaljša zgolj za ročnost polnih let. Moratorij na odplačilo glavnice konvertibilnega posojila znaša tri (3) leta. V primeru podaljšanja ročnosti posojila se za isto obdobje podaljša tudi trajanje moratorija.

Konvertibilno posojilo se odplačuje v enakih zaporednih mesečnih obrokih po preteku moratorija. Pogoji konverzije posojila v poslovni delež končnega prejemnika so urejeni z vzorcem Pogodbe o Konvertibilnem posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Vselej se lahko konvertira zgolj neodplačana glavnica posojila.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Sklad si pridružuje pravico, da pozove vlagatelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku.

Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2020 je do vključno 27. 3. 2020. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Razpisna dokumentacija