Namen, cilj in predmet javnega poziva je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije.

Predmet poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2020 – 2030 znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavka ministrstva.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodatna sredstva: koriščenje sredstev bo možno v letih 2020 – 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2023. Do sofinanciranja bodo upravičene tiste aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Zadnji rok za oddajo zahtevkov in izplačilo sredstev v letu 2020 je 31. 10. 2020, v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in v letu 2023 30. 9. 2023. Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali takoj v začetku naslednjega proračunskega leta. Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu “Vzorec pogodbe”, ki je del pozivne dokumentacije.

Upravičeni stroški in višina subvencije: minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje). Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev. Stroški povezani z izdelavo prototipa so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi  Potrdilo SIO o izdelanem prototipu (Obrazec št. 2), ki je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje. Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023.

Roki in način prijave: vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek. Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno pooblastiti enega izmed svetovalcev.

Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.

Razpisna dokumentacija