Podjetja in ostale upravičence, ki imajo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ali z izvajalsko organizacijo ministrstva (Slovenskim podjetniškim skladom, javno agencijo SPIRIT ali Slovenskim regionalno razvojnim skladom) sklenjeno pogodbo o sofinanciranju za projekte, sofinancirane iz nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, obveščajo, da ministrstvo, od izbruha pandemije koronavirusa oz. COVID – 19, intenzivno naslavlja učinkovanje izjemnih okoliščin pandemije na slovensko gospodarstvo.

Na področju evropske kohezijske politike in državnih pomoči bodo namreč potrebne številne nove rešitve in prilagoditve, kar že naslavlja tudi Evropska komisija.

Sporočamo, da bodo ob upoštevanju izjemnih razmer, uporabili največjo mero fleksibilnosti pri obravnavanju sofinanciranih projektov. Kjer bo to nujno in mogoče, ter v okviru veljavnih pravil, bodo prilagodili roke za oddajo zahtevkov za izplačilo, obdobje upravičenosti stroškov, roke za zaključek projektov, roke za poročanje, za doseganje posameznih mejnikov na projektih, način dokazovanja stroškov, itd. Prav tako iščejo rešitve za sofinanciranje nekaterih stroškov, ki jih že objavljeni javni razpisi oz. pozivi ali obstoječe pogodbe o sofinanciranju ne vsebujejo, so pa upravičencem nastali zaradi nepredvidenih izjemnih dogodkov. Naslavljanje navedenega je odvisno tudi od rešitev na nivoju Evrope, torej na področju rahljanja evropskih pravil, vezanih na kohezijo in državne pomoči.

Posebej izpostavljajo tudi delo od doma, za kar so v preteklih dneh prejeli mnogo vprašanj s strani upravičencev. Stroški zaposlenih bodo največ za čas trajanja pandemije upravičeni tudi, v kolikor so zaposleni na projektu začasno, zaradi pandemije koronavirusa, s strani delodajalca napoteni na delo od doma, v zvezi s čimer bodo prilagodili zahteve po dokazovanju nastanka tega stroška.

Učinkovanje izrednih okoliščin želijo nasloviti sistemsko. Njihova želja je zagotoviti fleksibilnost na način, ki bo ob zagotovitvi ustrezne revizijske sledi vendarle čim manj administrativno obremenjeval tako upravičence, kot tudi ministrstvo.

Trenutno vse napore vlagajo v zagotovitev sistemskih pravnih podlag, ki bodo v največji možni meri omogočile sofinanciranje dodatnih stroškov. Pri tem na področju državnih pomoči sodelujejo z Ministrstvom za finance, na področju kohezijske politike pa s Službo Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko. Zagotavljajo polno odzivnost tudi v komunikaciji z Evropsko komisijo, ki pripravlja predloge zgoraj omenjenih sprememb evropskih uredb.

Kasneje bodo pristopili k urejanju oz. spremembam posameznih javnih razpisov in obstoječih pogodbenih razmerij, torej posamičnih podlag za uveljavljanje nastalih stroškov.

Za ažurne informacije o tem prosim spremljajte spletne strani ministrstev. O bistvenem napredku v tem procesu in o novih, usklajenih rešitvah na ravni Evrope ter Slovenije, vas bodo sproti obveščali.

Vir informacije