Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P1 plus 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, zaradi blažitev posledic koronavirusa pa je razpis letos še dodatno prilagojen.

V okviru razpisa P1 plus 2020 letos skupno razpisujejo 79,2 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere, kar naj bi okrepilo okoli 430 projektov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanje obratnega kapitala v povezavi z razvojnimi investicijami. V okviru projektov se tudi spodbuja raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog: 10. 4., 5. 5., 20. 5.,5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020. Javni razpis bo odprt do 20.10.2020 oz. do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 20.10.2020, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.