Skupaj z MGRT je SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov.

Nekateri finančni produkti so vam že na voljo, ostali bodo od aprila 2020 dalje.

S temi sredstvi bomo predvsem reševali likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah. Pokrivali bomo zlasti segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 mio EUR.

SID banka bo prilagodila tudi presojo obravnave obstoječih komitentov, ki se soočajo s posledicami koronavirusa (npr. finančne zaveze, zavarovanja, moratoriji, izkazovanje upravičenosti namenov financiranja itd.).

SID banka je spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte, nekateri pa so še v fazi razvoja in sicer:

  1. SID banka že ponuja program neposrednega financiranja, ki MSP in velikim podjetjem nudi kratkoročne kredite iz lastnih sredstev banke po obstoječi shemi de minimis za namen likvidnostnega financiranja podjetij, ki se soočajo s posledicami koronavirusa. Produkt je na voljo v okvirni kvoti 50 mio EUR, sredstva bo mogoče koristiti 6 mesecev. Več o kreditu
  2. S spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem želimo MSP in velikim podjetjem s turističnega sektorja pomagati obvladovati likvidnostne krče. Razširiti nameravamo namen kredita, poleg namenov iz strategije turizma (naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno in zabaviščno infrastrukturo, žičnice, marine in turistična letovišča), tudi na obratni kapital. Slednje bomo razširili tudi na gostinstvo. Ukrep se bo izvedel v okviru obstoječe kvote posojilnega sklada za trajnostni turizem v vrednosti 160 mio EUR, ki jo bomo deloma, in sicer v kvoti 100 mio EUR, prilagodili navedenim potrebam zaradi širjenja koronavirusa.
  3. S spremembami v okviru posojilnega sklada za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja, bomo omogočili do 12-letno financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev in/ali obratnega kapitala oz. poslovanja, brez dosedanje omejitve maksimalne kapitaliziranosti podjetij za MSP. Trgu nameravamo iz tega naslova ponuditi 50 mio EUR in sicer s prerazporeditvijo iz obstoječih programov tega posojilnega sklada.
  4. Za namene posrednega financiranja banke in hranilnice že razpolagajo s skupaj 600 mio EUR sredstev SID banke. Prilagoditve so se že izvedle v smeri opustitve nekaterih dosedanjih omejitev vira SID banke, in sicer je že omogočeno višje, tudi do 100 % financiranje stroškov projekta oz. poslovanja MSP in velikih podjetij, kredit pa se lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje (k temu so že pristopile oz. predvidoma bodo Abanka, Addiko Bank, Gorenjska banka, NKBM in Sberbank). Pri tistih bankah, ki ne bodo pristopile k podpisu aneksa, pa v vsakem primeru lahko financirajo še naprej iz obstoječih linij, vendar brez teh dveh sprostitev. Banke sicer skladno z njihovo interno politiko, poleg odobravanja novih kreditov po prilagojenih pogojih, lahko odobravajo tudi odloge plačila oziroma podaljšujejo ročnosti. Viri preko poslovnih bank nimajo omejitev glede minimalnih zneskov, prav tako ni omejitev glede števila zaposlenih, možno je financiranje vseh gospodarskih družb, tudi s.p.-jev in samozaposlenih. Več informacij o programih.
  5. Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja bo SID banka dopolnila ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz in v odvisnosti od okoliščin posameznega primera zagotovila kritje (zavarovanje in pozavarovanje) komercialnih in nekomercialnih tveganj, vezanih na posledice koronavirusa. Proučila bo tudi možnosti kritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig kot tudi možnosti zagotovitve zavarovanja po principu uvoz za izvoz.

Obstoječi produkti v obliki posojil v sektorju turizem in potrpežljivih posojil (brez napovedanih sprememb) so že na voljo in so dostopni na naši spletni strani. Prav tako so na spletni strani SID banke že dostopni obstoječi instrumenti posrednega financiranja podjetij preko bank in zavarovalni instrumenti.

SID banka nudi prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije v okviru Sklada skladov EKP, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje MSP (samostojnih podjetnikov, MSP, zadrug in zavodov) ter pri financiranju velikih podjetij za financiranje projektov, ki so namenjeni povečanju raznovrstnosti proizvodnje podjetja v nove proizvode ali storitve. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja, tudi z ugodnejšimi pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, le ta primarno zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta. Javna poziva za finančne institucije sta objavljena na spletni strani SID banke.

Glede na verjetno upočasnjevanje gospodarske rasti, je v nadaljnjih mesecih, glede na potek dogodkov, možen razvoj oz. aktivacija tudi posebne protikrizne oz. proticiklične intervencije SID banke.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani SID banke oz. na kontaktnih telefonskih številkah: 01/ 2007 480, 01/ 2007 514 ali 01/ 2007 407 ali na e-mailu: financiranje@sid.si.

Vir informacije