Član SRIP Zdravje-medicina, SID banka, d.d., Ljubljana, je objavil razpis za neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV).

Kredit je prioritetno namenjen velikim podjetjem, lahko pa ga prejmejo tudi mala in srednje velika podjetja.

V okviru kredita SID Banka zagotovi sredstva, ki jih lahko nameni kreditojemalec, na katerega poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Pogoji za upravičence:

  • Družba z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti in je imela v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena,
  • podjetje ima sedež v Republiki Sloveniji,
  • družba ni v postopku zaradi insolventnosti,
  • podjetje je po metodologiji SID banke uvrščeno najmanj v bonitetni razred B- (pogoj ne velja za kreditojemalca, ki uveljavi status MSP).

Pogoji kredita:

  • Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje),
  • ročnost kredita od 2 do 12 let,
  • moratorij do 1/2 ročnosti kredita,
  • obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis),
  • ostali pogoji financiranja se določijo skladno z internimi akti SID banke,
  • sredstva je mogoče koristiti 6 mesecev.

Zloženka.

Več informacij si oglejte tukaj.