Evropska komisija je odobrila prerazporeditev sredstev kohezijske politike v višini 275 milijonov evrov za ublažitev gospodarskih in socialnih učinkov pandemije v Slovenije.

Sredstva bodo vložena v krepitev zmogljivosti za odzivanje v izrednih razmerah v zdravstvenem sektorju, zagotavljanje likvidnosti malim podjetjem, varovanje delovnih mest, pomoč ranljivim skupinam prek dostopnih socialnih storitev in spodbujanje digitalnih tehnologij v izobraževalnem sektorju.

Komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira je povedala: »Odločitev je rezultat skupnih prizadevanj Komisije in slovenskih oblasti, da bi se sredstva EU hitro uporabila za zagotavljanje nujne pomoči malim in srednjim podjetjem, zdravstvenim delavcem, študentom in tistim, ki so najbolj prizadeti zaradi pandemije koronavirusa. Veseli me, da je naša naložbena pobuda v odziv na koronavirus že prinesla konkretne rezultate v Sloveniji, kar utira pot takojšnjemu okrevanju.«

Sredstva bodo preusmerjena znotraj operativnega programa za izvajanje kohezijske politike EU v obdobju 2014–2020, to pa je omogočila izredna prožnost, ki jo je Komisija zagotovila v okviru naložbene pobude v odziv na koronavirus. Na podlagi te pobude lahko države članice sredstva kohezijske politike uporabijo za prožno odzivanje na hitro nastajajoče potrebe v najbolj izpostavljenih sektorjih zaradi pandemije, kot so zdravstvo, MSP in trgi dela.

EU je uvedla tudi izredno prožnost, ki omogoča takojšnjo uporabo vse neizkoriščene podpore iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov za odziv na sedanjo krizo.