Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je razpisalo Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic, rok za prijave je 20. 07. 2020 do 15.00.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, v okviru katerih bodo razvite in preizkušene nove metode, oblike in/ali pristopi, ki bodo nadgradili že obstoječe prakse za preprečevanje in reševanje stisk ranljivih skupin (ciljne skupine), zaradi pojava epidemije COVID-19.

Predvideva se sofinanciranje predvidoma 14 projektov.   CILJNA SKUPINA JAVNEGA RAZPISA   Ciljne skupine javnega razpisa so: – žrtve nasilja, – starejši, – invalidi, – osebe s težavami v duševnem zdravju, – otroci in mladostniki, – in druge osebe, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti (potrjene s strani strokovne komisije). Projekt lahko naslavlja več ciljnih skupin.   NAČIN FINANCIRANJA   Projekti bodo sofinancirani iz sredstev ESS v višini 100 % realiziranih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva ESS predstavljajo 100 % skupnih upravičenih stroškov projektov, v skladu s členom 25a Uredbe (EU) 2020/558.   Ministrstvo bo posamezni projekt financiralo do največ 130.200,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov projekta.   UPRAVIČENE VSEBINE IN AKTIVNOSTI   Upravičene aktivnosti projekta, ki so namenjene pomoči ciljnim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic, kot na primer:

  • zagotovitev kriznih namestitev za uporabnike iz ciljnih skupin razpisa (na primer zagotovitev prostora za izvajanje karantene tistim, ki nimajo te možnosti, namestitev pred vstopom v že vzpostavljene namestitve zaradi potencialnega ogrožanja ostalih stanovalk/stanovalcev, v izogib prisilnemu sobivanju, ipd.);
  • svetovanje in podpora ljudem iz ciljnih skupin, ki so v stiski (na primer preko 24 urnih telefonskih linij, spletne svetovalnice, prilagojeni svetovalni pristopi, psihosocialno svetovanje, terapevtsko delo, krožni telefoni, ipd.);
  • terensko delo (na primer pomoč pri opravilih, zagotavljanje podpore ljudem iz ciljnih skupin, ki zaradi epidemije ostajajo doma, spremstvo, ipd.);
  • ozaveščanje in informiranje o stiskah (na primer medijske kampanje, prilagojene oblike ozaveščanja glede na specifične potrebe ciljnih skupin, ipd.);
  • vzpostavitev novih (»pop-up«) varnih točk za žrtve nasilja in novih možnosti prijav nasilja preko drugih oseb s katerimi ima možnost žrtev priti v stik (na primer trgovke/trgovci, poštne delavke/delavci, farmacevtke/farmacevti, ipd.) vključno z izobraževanjem;
  • vzpostavitev digitalnih rešitev, ki posameznicam in posameznikom iz ciljnih skupin zagotavljajo lažje soočanje s stiskami in nudijo konkretno pomoč pri premagovanju stisk (na primer aplikacije za neposredno povezavo ljudi s pristojnimi institucijami, ki se znajdejo v stiski, zagotavljanje psihosocialne pomoči, z vključeno učno pomočjo, ipd.);
  • druge aktivnosti.

Več informacij glede razpisa, skupaj z razpisno dokumentacijo in obrazci, najdete na spletni povezavi tukaj.