Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na podlagi soglasij Ministrstva za zdravje in Ministrstva za obrambo objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020.

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje zaščite in varovanja zdravja prebivalcev Republike Slovenije, sprejemanje učinkovitih, varnih, predvsem pa sorazmernih ukrepov varovanja zdravja ter usklajeno delovanje vseh deležnikov v sistemu preprečevanja in obvladovanja COVID-19 v Sloveniji.

Razpisana tematska sklopa in teme

Tematski sklop: Zdravo in aktivno življenje
Teme:

  • Vpliv epidemije Covid-19 na obvladovanje raka v Sloveniji
  • Klinični potek in izid Covid-19
  • Epidemiologija, diagnostika, zdravljenje in preprečevanje Covid-19
  • Patogeneza Covid-19

Tematski sklop: Varna in globalno odgovorna Slovenija
Teme:

  • Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji Covid-19
  • Raziskave in razvoj inovativnih metod terapije in cepiva proti COVID-19 na osnovi principov sintezne biologije (SIN-COVID)

 

Okvirna višina sredstev

Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa znaša 1.240.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so na dan oddaje prijavne vloge vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti  in s predpisi agencije.

Čas trajanja projektov

Predviden začetek izvajanja projektov je 01. 10. 2020.
Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev. Izjemoma lahko projekti trajajo do 36  mesecev, kar je v prijavi potrebno posebej utemeljiti.

Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izboru projektov obveščeni predvidoma v septembru 2020.

Več informacij o javnem razpisu in razpisna dokumentacija tukaj.