Javna agencija RS SPIRIT je objavila javni razpis »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«. Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.

CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo (začetek ali nadaljevanje) vsaj 20 (dvajsetih) RRI ali investicijskih projektov, s čimer bi se ohranjala razvojna in investicijska naravnanost gospodarstva tudi v času kriznih razmer, ki so posledica izbruha epidemije COVID-19.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov podjetij in konzorcijev podjetij. Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja morajo biti skladni z namenom in ciljem javnega razpisa ter morajo imeti sledeče značilnosti:

  • RRI projekti se izvajajo oz. se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja, katerih rezultat bodo nove rešitve, neposredno povezane z obvladovanjem posledic COVID-19.
  • Investicijski projekti pomenijo oziroma bodo pomenili vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo izdelkov na področju COVID-19.

Predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu so projekti:

  • ki bodo na novo začeti, pa brez sofinanciranja iz naslova tega javnega razpisa podjetje za njihov začetek in izvedbo ne bi imelo zadostnih sredstev,
  • ki se že izvajajo, pa bi se zaradi težav pri zagotavljanju sredstev, kot posledica izbruha epidemije COVID-19, zaustavili ali bi se njihov obseg bistveno zmanjšal,
  • ki se že izvajajo, pa bi se njihov obseg zaradi prejete pomoči po tem javnem razpisu lahko povečal ali bi se njihova izvedba pospešila.

Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, se bodo izvajali v dveh različnih sklopih:

SKLOP 1: Sofinanciranje RRI projektov, ki se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja in so povezani z obvladovanjem posledic COVID-19

RRI projekt predstavlja celoto raziskovalno- razvojnih aktivnosti, katerih končni rezultati predstavljajo novo rešitev (produkt, proces ali storitev), ki neposredno vpliva na odpravljanje in/ali obvladovanje posledic COVID-19.

Raziskave na področju COVID-19 in druge zadevne protivirusne raziskave vključujejo raziskave v zvezi s cepivi, zdravili in zdravljenji, medicinskimi pripomočki ter bolnišnično in medicinsko opremo, razkužili ter zaščitnimi oblačili in opremo ter ustreznimi inovativnimi postopki za učinkovito proizvodnjo potrebnih izdelkov.

Operacija se ni začela izvajati pred 1. 2. 2020 in traja največ do 31. 8. 2021. Nova rešitev, ki je končni cilj sofinanciranega RRI projekta mora biti dostopna na trgu najkasneje v dveh letih po zaključku razvoja.

SKLOP 2: Sofinanciranje projektov za proizvodnjo izdelkov v zvezi s COVID-19

Sklop 2 se nanaša na investicijske projekte, ki omogočajo proizvodnjo s COVID-19 povezanih izdelkov, kar vključuje: ustrezna zdravila (vključno s cepivi) in zdravljenja, njihove vmesne izdelke, aktivne farmacevtske učinkovine in surovine; medicinske pripomočke, bolnišnično in medicinsko opremo (vključno z ventilatorji, zaščitnimi oblačili in opremo ter diagnostičnimi orodji) in potrebne surovine; razkužila in njihove vmesne izdelke ter kemične surovine, ki so potrebne za njihovo proizvodnjo; orodja za zbiranje/obdelavo podatkov.

Investicija pomeni tehnološko zaključen proizvodni proces, ki omogoča proizvodnjo izdelkov, povezanih s COVID-19.

Investicijski projekti predstavljajo naložbe (stroški nakupa strojev, opreme), neopredmetenih sredstev), ki so potrebne za vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo produktov, ki so povezani s COVID-19 in za testiranje novih proizvodnih kapacitet.

Operacija se ni začela izvajati pred 1. 2. 2020 in se mora dokončati v največ 6 mesecih od dneva vročitve sklepa o izboru. Investicijski projekt šteje kot dokončan, ko je oprema dobavljena upravičencu. Najkasneje v 6 mesecih po oddaji zahtevka za izplačilo mora biti oprema delujoča in vključena v proizvodni proces.

Posamezno podjetje lahko v okviru javnega razpisa, za sofinanciranje sodeluje največ enkrat na posamezen sklop, ne glede na vlogo v konzorciju.

Sofinancirajo se:

SKLOP 1:

– Stroški plač (Stroški osebja): stroški plač (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na raziskovalno-razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI projekta,

– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (Stroški storitev pogodbenih raziskav in razvoja): stroški pogodbenih raziskav, ki so bili kupljeni od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt, vključujoč koordinacijo projekta. Vrednost navedenih upravičenih stroškov te alineje ne sme presegati 30 %vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta,

– Amortizacija nepremičnin, opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev (Stroški amortizacije instrumentov in opreme): stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI projekta,

– Investicije v neopredmetena sredstva (Stroški znanja in patentov) (“na dosegu roke”), ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov,

– Posredni stroški: dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. Dokazujejo se kot posredni stroški v obliki pavšala v višini 25% upravičenih neposrednih stroškov osebja na RRI projektu

– Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (Stroški nakupa strojev, opreme), ki so potrebni za vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo s COVID-19 povezanih produktov in za testiranje novih proizvodnih kapacitet,

SKLOP 2:

– Investicije v neopredmetena sredstva (Stroški znanja in patentov) (“na dosegu roke”), ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov

 

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Kot upravičenec šteje mikro, mala, srednje velika ali velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju predmetnega javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te alineje uporabljajo termini »prijavitelj« / »upravičenec« / »konzorcijski partner«).

V primeru izbora vloge konzorcija podjetij, bodo kot prejemnik sredstev državnih pomoči šteli vsi konzorcijski partnerji. Vsi partnerji v konzorciju bodo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju sklenili konzorcijsko pogodbo, s katero pooblastijo prijavitelja za podpis pogodbe o sofinanciranju in v kateri bodo med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.

 

VIŠINA SREDSTEV

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.000.000,00 EUR.

Okvirna višina sredstev znaša za:

  • sklop 1: 2.000.000 EUR in
  • sklop 2: 3.000.000 EUR.

 

ROK ZA PRIJAVO

Rok za oddajo vlog je 02. 11. 2020.

 

Več informacij, skupaj z razpisno dokumentacijo se nahaja na tej spletni povezavi.