Pogoji, ki jih mora izpolnjevati odjetje, ki želi zaprositi kredit na SID Banki so sledeči: podjetje posluje vsaj 2 leti, ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena, v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125, podjetje v težavah, ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU.

Spodaj na kratko predstavljamo posamezne kredite:

1. Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)

 • Za MSP in velika podjetja
 • Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (na MSP) oziroma do 12 milijonov (na veliko podjetje).
 • Ročnost kredita od 2 do 12 let.
 • Moratorij do ½ ročnosti kredita.
 • Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis).
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

V okviru kredita se zagotovijo sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, lahko nameni za kritje:

 • nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev,
 • nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga,
 • stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 01. 02. 2020.

 

2. Financiranje tehnološko – razvojnih projektov ( RRI 3 )

 • Za s.p., MSP in velika podjetja, zadruge
 • Kredit v višini od 100.000 € do 15.000.000 €.
 • Obrestna mera, nižja od tržnih (državna pomoč).
 • Moratorij na odplačilo glavnice najmanj 2 leti in največ ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta če:

 • je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. Proizvod, proces ali storitev morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu,
 • se izvede na območju Republike Slovenije,
 • se izvede najkasneje v 4 (štirih) letih, šteto od začetka izvedbenih del do zaključka del,
 • je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi.

 

3. Financiranje poslovanja MSP (MSP 9)

 • Za s.p., MSP podjetja, zadruge
 • Kredit v višini od 100.000 € do 7.000.000 € na podjetje.
 • Financiranje do 85% celotnih stroškov.
 • Ugodno obrestno mero, ki je nižja od tržne.
 • Dobo kreditiranja od 2 do 12 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice, ki je lahko največ ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko namenite le za kritje celotnih stroškov posla v Republiki Sloveniji, ki obsegajo:

 • nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (če prejemnik proizvaja oz. bo proizvajal proizvode ali opravlja oz. bo opravljal storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zravstvenih storitev),
 • nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga,
 • stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 01. 02. 2020,
 • stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).

 

4. Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 2)

 • Malo, srednje veliko ali veliko podjetje ter tuje podjetje s sedežem v EU s podružnico v Sloveniji.
 • Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €.
 • Financiranje do 75% upravičenih stroškov.
 • Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od bonitete ter oblike zavarovanj in od intenzivnosti državne pomoči.
 • Dobo kreditiranja od 6 do 20 let.
 • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

V okviru kredita bodo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva namenjena za:

 • vzpostavitev nove poslovne enote,
 • širitev proizvodnih zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje obstoječe poslovne enote,
 • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu poslovne enote.

Več informacij je na voljo na spletni strani SID banke.