Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev.

Z ukrepi bo ministrstvo podprlo več področij, in sicer:

 • Področje podjetništva – 260,6 milijonov evrov razpoložljivih sredstev,
 • Področje raziskav in razvoja – 145,6 milijonov evrov razpoložljivih sredstev,
 • Področju turizma – 93,5 milijonov evrov,
 • Področje regionalnega razvoja – 76,8 milijonov evrov,
 • Področje digitalizacije – 32,1 milijonov evrov sredstev,
 • Za podporne ukrepe lesno predelovalne industrije –  24,8 milijonov evrov razpoložljivih sredstev,
 • Področjema internacionalizacije in energetske prenove – 11,5 milijonov evrov oziroma 10 milijonov evrov sredstev,
 • Področje socialnega podjetništva –  4,4 milijonov evrov.

 

NEPOVRATNA SREDSTVA

1. DODELJEVANJE SPODBUD V OKVIRU INICIATIVE EUREKA 2021

 • višina razpisanih sredstev 2,5 milijonov evrov
 • Upravičenci: pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v javnem razpisu razpisa.
 • Namen: omogočiti polnopravno vključevanje slovenskih podjetij v mednarodni program EUREKA in spodbujanje udeležbe slovenskih podjetij na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, skladno s cilji Operativnega programa 2014-2020 in prednostnimi področji iz S4
 • Upravičeni stroški: stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

 

2. DIGITALIZACIJA IN DIGITALNA TRANFORMACIJA MSP

 • višina razpisanih sredstev 30 milijonov evrov
 • Upravičenci: MSP
 • Namen: Spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.
 • Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, posredni strošek.
 • Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021

 

3. SPODBUDE ZA ZAGON PODJETIJ P2 V LWTU 2021

 • višina razpisanih sredstev 2 milijonov evrov
 • Upravičenci: mikro in mala inovativna mlada podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge)
 • Namen: spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih start-upov) v prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev
 • Upravičeni stroški: Stroški vezani na izvedbo operacije
 • Izvajalec in predvidena objavamarec 2021

 

4. UČNI IZDELOVALNI LABORATORIJI

 • višina razpisanih sredstev 1,5 milijonov evrov
 • Upravičenci: subjekti podjetniškega inovacijskega okolja, kot so šolski centri, poslovni inkubatorji, co-working prostori, ki bodo v proces prenosa znanj vključila subjekte socialne ekonomije ali podjetja, ki bodo tvorila partnersko sodelovanje z registriranimi socialnimi podjetji
 • Namen: spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev (v nadaljnjem besedilu: UIL) za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter spodbujanje invencij in inovativnih rešitev z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev
 • Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme, stroški plač zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije (največ do 10% celotnih upravičenih stroškov operacije), stroški informiranja in obveščanja, stroški storitev zunanjih izvajalcev, posredni stroški (v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov plač)
 • Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021

 

5. VAVČER ZA RAZISKOVALCE

 • višina razpisanih sredstev 7 milijonov evrov
 • Upravičenci: vsa podjetja
 • Namen: zagotavljanje sredstev podjetjem za ohranjanje zaposlitev raziskovalnega kadra
 • Upravičeni stroški: stroški plač
 • Izvajalec in predvidena objava: SPIRIT Slovenija, september 2021

 

Na voljo bodo tudi sredstva iz Sklada za okrevanje in odpornost – Recovery and Resiliance Facility (v nadaljevanju: Sklad RRF), ki bo v prihodnjih letih vir sredstev za reforme namenjene prehodu v zeleno, digitalno in odporno Evropo.

Več spodbud je na voljo na spletni strani MGRT tukaj.