Namen javnega razpisa razpisovalca MGRT je izvajanje programa Eurostars 2. Program s sofinanciranjem podpira MSP-je, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj javnega razpisa je podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja).

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.
UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 36 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu.

Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednja, majhna in mikro podjetja s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji.
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, in sicer:

 • koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki se aktivno ukvarja z raziskavami in razvojem (E1)
 • koordinator projekta mora imeti sedež v Eurostars državi (E2),
 • pri projektu morata sodelovati vsaj dva neodvisna partnerja (E3),
 • pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih Eurostars držav, od tega mora biti vsaj domača država enega od partnerjev tudi polnopravna članica EUREKA (E4),
 • MSP(ji), ki se aktivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in prihajajo iz Eurostars držav morajo nositi vsaj 50% stroškov projekta (brez stroškov podizvajalcev) (E5),
 • v posameznem projektu morajo vsi partnerji sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako, da noben posamezni partner ne vloži v projekt več kot 75% celotnih stroškov projekta (v vložek partnerja se štejejo tudi stroški za podizvajalce) (E6),
 • v posameznem projektu morajo vse države sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako, da nobena država v projektu ni udeležena z več kot 75% celotnih stroškov projekta (v izračun udeležbe države se štejejo tudi stroški, ki jih partnerji plačajo podizvajalcem) (E7),
 • načrtovano trajanje projekta je lahko največ 36 mesecev (E8),
 • vstop glavnega proizvoda, postopka ali storitve na tržišče je predviden v 24 mesecih po zaključku projekta (izjema so projekti na področju biotehnologije, biomedicine in medicinski projekti, ki zahtevajo izvedbo kliničnih študij. Te se morajo začeti v dveh letih po zaključku projekta) (E9),
 • projekt mora ustrezati vsem EUREKA kriterijem (pokriva lahko katerokoli tehnološko področje, imeti mora civilen namen, rezultat pa mora biti nov proizvod, postopek ali storitev) (E10),
 • vsak od partnerjev ima status pravne osebe v državi iz katere prihaja (E11),
 • noben od partnerjev ni bil obsojen zaradi goljufije ali drugih finančnih nepravilnosti ali nelegalnih poslovnih praks (E12),
 • noben od partnerjev ni v postopku insolventnosti (E13).

Javne raziskovalne organizacije lahko v projektih sodelujejo le kot podizvajalci ali kot partnerji brez sofinanciranja.

VIŠINA SREDSTEV

Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru mednarodnega roka v letu 2021 (4. februar), je v letu 2021 predvidenih 300.000,00 EUR, v letu 2022 pa 500.000,00 EUR.

UPRAVIČENI STROŠKI

Sofinancirali se bodo spodaj navedeni stroški:

·       stroški osebja,

·       stroški potovanj,

·       stroški materiala,

·       stroški svetovanja in drugih storitev tj. pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti,

·       režijski stroški.

Upravičeni stroški bodo priznani do višine 40 % za velika podjetja in 50 % za mikro, mala in srednje velika podjetja. Velikost podjetja se bo presojala glede na določila Uredbe 651/2014/EU.

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS

Partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator (ki je v projektu le eden in mora biti MSP, ki se aktivno ukvarja z RR in ima sedež v Eurostars državi) ali kot partner (vsaj eden ali več iz Eurostars države).
Rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 4. februar 2021. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Več informacij, skupaj z razpisno dokumentacijo, je na voljo na spletni povezavi TUKAJ.