Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021 je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA.

CILJ:
Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno – razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno – razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru.

Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov.

UPRAVIČENCI:
Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v 5. točki razpisa.

VIŠINA SREDSTEV:
Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 4.084.000,00 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja: do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega prijavitelja (12 mesecev izvajanja projekta).

Maksimalno trajanje projekta: do 36 mesecev.

Rok za oddajo vlog je 19. 04. 2021.

Vir: GOV.SI