Pri SID banki so od leta 2011 za različne namene na voljo povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banke. Zaradi vrnjenih kreditov se je z aprilom 2021 na novo odprl program Naložbe 3, ki je namenjen financiranju naložbenih projektov, ki pripomorejo k prehodu v krožno gospodarstvo.

Program Naložbe 3 je namenjen velikim in malim ter srednjim podjetjem.

Sredstva: 40 milijonov evrov v obliki kreditov s statusom državne pomoči po začasnem okvirju ali statusom pomoči de minis.

Podjetja lahko najamejo kredite v znesku od 100.000 evrov do 10 milijonov evrov oziroma največ 85 % celotnih stroškov projekta. Ročnost kreditov je najmanj tri in največ 20 let.

Denar je namenjen financiranju naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki imajo prispevek:

  • k obnavljanju in ponovni vzpostavitvi naravnega kapitala,
  • k boljši izkoriščenosti in izrabi izdelkov,
  • k optimizaciji delovanja sistemov,
  • h kroženju proizvodov in snovi,
  • k dematerializaciji izdelkov,
  • ali k izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo.

Več informacij, vso dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na spletni strani SID banke.