Na voljo so sveža povratna sredstva, in sicer 1,9 milijona evrov za posojila za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) ter 22,5 milijonov evrov za mikrokredite za mala in srednje velika podjetja (MSP).

Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19

Kdo lahko pridobi kredit:

 • samostojni podjetnik,
 • malo in srednje veliko podjetje,
 • veliko podjetje,
 • socialno podjetje,
 • zagonsko (start-up) podjetje.

Program omogoča:

 • Kredit v višini od 10.000 € do 2.500.000 €.
 • Financiranje 100 % upravičenih stroškov.
 • Dobo kreditiranja od 3 do 9 let (v primeru državne pomoči pa do 8 let).
 • Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita.
 • Brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja. V primeru kreditov nad 1 milijon € in ročnostjo najmanj 5 let se lahko zagotovi tudi druga zavarovanja.

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev.

Rok za črpanje kredita: 3 mesecev od dneva odobritve kredita oz. 45 dni, če podjetje kredit nameni zgolj za financiranje obratnih sredstev za ohranitev delovanja podjetja v času po 1. 2. 2020.

Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19

Kdo lahko pridobi kredit:

 • samostojni podjetnik,
 • mikro, malo ali srednje veliko podjetje,
 • zadruga,
 • socialno podjetje.

Program omogoča:

 • kredit v višini od 5.000 € do 25.000 €.
 • Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.
 • Dobo kreditiranja od 2 do 5 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.
 • Brez zavarovanj oziroma le vpis zastavne pravice na predmetu financiranja.

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev.

Rok za črpanje kredita: 45 dni od dneva odobritve kredita. Možno je delno ali celotno predčasno odplačilo kredita brez plačila nadomestila.

 

Več informacij, pogoje pridobitve in vso dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani SID banke.