12. maja obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester, ki letos poteka pod geslom “Glas medicinskih sester: vlaganje v zdravstveno nego in spoštovanje pravic medicinskih sester za zagotovitev svetovnega zdravja”.

Vlaganje v medicinske sestre in v njihovo znanje je vlaganje v napredek in svetovno zdravje ter v zagotovitev kakovostne in varne zdravstvene oskrbe pacientov, sporoča Zbornica – Zveza in poudarja, da morajo biti medicinske sestre zaradi svoje pomembne vloge, ki jo imajo v zdravstvenem varstvu, aktivno vključene v zdravstveno politiko in v razvoj zdravstvenega sistema.

Vloga medicinskih sester je v družbi prepoznana bolj kot kadarkoli, so cenjene in spoštovane s strani pacientov, kar dokazuje tudi vsakoletna Valiconova raziskava o najbolj zaupanja vrednih poklicih v Sloveniji. Žal pa država njihove vrednosti ne prepozna – izvajalci zdravstvene nege so podplačani, plačilo za njihovo odgovorno delo ni konkurenčno, prav tako niso enakovredno vključeni v vse ravni upravljanja in odločanja v zdravstvenem sistemu.

Delovni pogoji so slabi tudi zaradi vsaj dveh desetletij zamujenih priložnosti na področju skrbi za zaposlene, neprilagodljivosti zaposlovanja ter nepriznavanja socialne in ženske politike. V Sloveniji ženske predstavljajo več kot 85 odstotkov vseh zaposlenih v zdravstveni in babiški negi, čemur bi bilo treba prilagoditi tudi politiko zaposlovanja in ponuditi bolj prilagodljive urnike dela, poudarja Zbornica – Zveza. Prav tako v Sloveniji medicinske sestre nimajo prepoznane niti ene poklicne bolezni, čeprav denimo medicinska sestra v socialnovarstvenih zavodih in na bolnišničnih oddelkih vsak teden dvigne več ton žive sile.

»Večkrat smo že poudarili in še večkrat bomo: nič o nas brez nas. Za tem trdno stojimo. Stroka zdravstvene in babiške nege je pomemben del zdravstvenega varstva in mora sodelovati na vseh ravneh načrtovanja in odločanja v zdravstvenem sistemu, ne le pri izvajanju aktivnosti. Zato zahtevamo, da se medicinske sestre in babice vključi v zdravstveno politiko ter v razvoj zdravstvenega sistema,« izpostavlja Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze, in dodaja: »V Zbornici – Zvezi bomo še naprej ščitili interese medicinskih sester in babic ter si prizadevali za boljše delovne pogoje, za več znanja, za večji vložek v zdravstveno in babiško nego predvsem zato, da bo zagotavljala kakovostno in varno zdravstveno obravnavo pacientov ter varnost izvajalcem.«

Nujnost sprejema kadrovskih standardov in normativov
Za izboljšanje delovnih razmer na področju zdravstvene nege je treba nujno sprejeti kadrovske standarde in normative, ki temeljijo na današnjih potrebah pacientov. Potrebni so predvsem zato, da bomo na osnovi pacientovih potreb ustrezno načrtovali in izobrazili kadre, ki jih nujno potrebujemo za kakovostno in varno zdravstveno oskrbo pacientov. Zbornica – Zveza pričakuje tudi sprejem odločitve o pripravi strategije razvoja zdravstvene in babiške nege za obdobje do leta 2030, takoj je treba pristopiti k izvajanju specializacij s področja zdravstvene nege, nujen pa je tudi sprejem zakona o zdravstveni negi in babištvu, ki bo sistemsko in na zakonski ravni uredil področje in dal reguliranemu poklicu medicinske sestre in babice enakopraven položaj z drugimi reguliranimi poklici, kot so zdravnik, zobozdravnik in farmacevt, ki svoj zakon že imajo.

Čestitke in zahvala izvajalcem zdravstvene nege
Ob mednarodnem prazniku medicinskih sester Zbornica – Zveza čestita vsem izvajalcem zdravstvene nege ter jim izreka iskreno zahvalo za njihova vsakodnevna prizadevanja za ohranjanje in povrnitev zdravja vsem prebivalkam in prebivalcem, zlasti za vse napore zadnjih dveh let, ki so bili pri že tako podhranjeni poklicni skupini dodaten ne le vzdržljivosten, temveč tudi strokoven in logističen preizkus.

Zbornica – Zveza bo mednarodna dneva medicinskih sester in babic, ki smo ga praznovali 5. maja, obeležila z 18. simpozijem zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki bo pod naslovom Prispevek zdravstvene nege in babištva k trajnostnemu razvoju družbe potekal 13. maja 2022. Na njem bodo gostili priznane domače in tuje strokovnjake, ki bodo osvetlili pomen zdravstvene nege in babištva tako v domačem kot mednarodnem merilu. Dan prej, 12. maja, pa bo Zbornica – Zveza na slavnostni akademiji svečano podelila zlate znake, najvišja priznanja Zbornice – Zveze za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene in babiške nege, ter priznanje Angele Boškin za življenjsko delo.

Vir: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije