Svet Evropske Unije je 26. novembra 2021 sprejel sklepe o upravljanju evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in Paktu za raziskave in inovacije v Evropi, v katerih so določene prednostne naloge in okvir racionaliziranega upravljanja ERA, vključno s Programom politike ERA za obdobje 2022–2024.

V Programu politik ERA se nahaja 20 ukrepov, ki bi jih bilo potrebno izvajati. Do konca meseca junija morajo države članice Evropski komisji sporočiti, pri katerih ukrepih bi želele sodelovati  in jih uresničevati.
Vabimo vas, da na tej spletni povezavi izpolnite kratek vprašalnik, kjer lahko priotirizirate 5 ukrepov, za katere menite, da bi bili za slovenski visokošolski in raziskovalno-inovacijski prostor nujno potrebni in ki se vam zdijo nujno potrebni, da Slovenija k njim pristopi. Evropska komisija bo pristopila k izvajanju le tistih ukrepov, za katere bo interes izrazilo 14 ali več držav članic Unije.

20 ukrepov, opredeljenih v Programu politik ERA:

 • Ukrep1: Omogočiti odprto izmenjavo znanja in ponovno uporabo rezultatov raziskav, tudi z razvojem evropskega oblaka za odprto znanost (angleško European Open Science Cloud – EOSC)
 • Ukrep 2: Predlagati zakonodajni in regulativni okvir EU o avtorskih pravicah in podatkih, ki bo primeren za področje raziskav
 • Ukrep 3: Napredovati pri reformi sistema ocenjevanja raziskav, raziskovalcev in raziskovalk ter institucij za izboljšanje njihove kakovosti, uspešnosti in učinka
 • Ukrep 4: Spodbujati privlačne in trajnostne raziskovalne poklicne poti, uravnoteženo kroženje talentov ter mednarodno, transdisciplinarno in medsektorsko mobilnost po vsej ERA
 • Ukrep 5: Spodbujati enakost spolov in vključenost, ob upoštevanju Ljubljanske deklaracije
 • Ukrep 6: Poglobiti ERA z zaščito akademske svobode v Evropi
 • Ukrep 7: Nadgraditi smernice EU za boljšo valorizacijo znanja
 • Ukrep 8: Krepiti trajnostnost, dostopnost in odpornost raziskovalnih infrastrukturv ERA
 • Ukrep 9: Spodbujati pozitivno okolje in enake konkurenčne pogoje za mednarodno sodelovanje na podlagi vzajemnosti
 • Ukrep 10: Zagotoviti, da bodo misije in partnerstva EU na področju raziskav in inovacij ključno prispevali k ERA
 • Ukrep 11: ERA za zeleno preobrazbo 
 • Ukrep 12: Pospešiti zeleni/digitalni prehod ključnih evropskih industrijskih ekosistemov
 • Ukrep 13: Krepiti vlogo visokošolskih ustanov, da bi se razvijale v skladu z ERA in v sinergiji z evropskim izobraževalnim prostorom
 • Ukrep 14: Približati znanost državljanom in državljankam
 • Ukrep 15: Vzpostaviti regionalne in nacionalne ekosisteme na področju raziskav in inovacij za izboljšati regionalni/nacionalni odličnost in konkurenčnost
 • Ukrep 16: Izboljšati dostop do odličnosti po vsej EU
 • Ukrep 17: Okrepiti strateške zmogljivosti evropskih javnih organizacij, ki izvajajo raziskave
 • Ukrep 18: Olajšati pripravo nacionalnega postopka ali orodja politike ERA za opredelitev tekočih ali načrtovanih ukrepov kot prispevek k izvajanju ERA
 • Ukrep 19: Vzpostaviti učinkovit in uspešen mehanizem spremljanja ERA
 • Ukrep 20: Podpreti prednostno razvrščanje, usklajevanje in usmerjanje naložb in reform na področju raziskav in inovacij

* Program politike ERA je na voljo preko povezave, kot priloga Sklepov Sveta o prihodnjem upravljanju ERA – od strani 14 dalje.
* Več informacij o posameznem ukrepu (v angleškem jeziku) je na voljo preko avstrijske platforme namenjeni ERA.