Javna agencija za raziskovalno dejavnost je 30. 01. 2023 objavila javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025.

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja, ki zajema medsebojne obiske slovenskih in francoskih raziskovalcev v letih 2024 in 2025 na vseh raziskovalnih področjih.

Cilj javnega razpisa je dopolnitev in mednarodna širitev raziskovalne dejavnosti izvajalcev v obliki mednarodnih izmenjav, z namenom povečanja števila prijav slovenskih in francoskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Drugi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja

Okvirna višina sredstev predmetnega javnega razpisa v celotnem razpisnem obdobju znaša 40.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.Dodeljena sredstva (so)financiranja po tem javnem razpisu se lahko porabijo predvidoma od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.

Rok za oddajo prijave

Prijava mora biti oddana v tiskani in elektronski obliki do vključno 20. 4. 2023 do 15.00. Prijava se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe v glavno pisarno agencije do vključno 20. 4. 2023 do 15.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošti v Sloveniji najkasneje do 20. 4. 2023 do 15.00 (upošteva se poštni žig).

Odpiranje prijav bo predvidoma 28. 4. 2022 ob 11.00 v prostorih agencije.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije na spletni strani ARRS.