Namen medregionalnega naložbenega instrumenta za inovacije (I3) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je podpreti medregionalne inovacijske projekte v fazah njihove komercializacije  z zagotavljanjem potrebnih sredstev za premagovanje ovir za naložbe. Glavni cilj I3 je spodbujanje medregionalnih portfeljev naložb podjetij, ki uvajajo inovacije na naprednih tehnoloških stopnjah (TRL 6–9), kar omogoča preoblikovanje medregionalnih vrednostnih verig EU.

Instrument I3 posebej financira medregionalne naložbene projekte v inovacije, ki se osredotočajo na skupne prednostne naloge pametne specializacije (S3). Te vključujejo področja zelenega prehoda, digitalnega prehoda ter pametne proizvodnje, ki se izvajajo v sodelujočih regijah S3. Cilj instrumenta je spodbujati močnejše medregionalne povezave med akterji regionalnega inovacijskega ekosistema, ki delujejo v skladu z določeno pametno specializacijo. S tem želijo izkoristiti še neizkoriščen potencial naložb v inovacije, pri čemer sodelujejo javni in zasebni sektor ter raziskovalne in gospodarske organizacije iz različnih držav in regij. Cilj instrumenta je spodbujati hitrejšo uvedbo rezultatov raziskav na trg ter spodbujati inovacije, hkrati pa podpirati podjetja pri širjenju svojih idej na enotnem trgu EU in izpolnjevanju širših evropskih političnih prioritet, zlasti glede zelenega dogovora in digitalnega prehoda.

Glavne tematske prednostne naloge za razpis bodo vključevale tri področja:

 1. Digitalni prehod
 2. Zeleni prehod, vključno s podnebno nevtralnostjo, okoljsko trajnostjo in krožnim gospodarstvom
 3. Pametna proizvodnja

Posebni cilji razpisa so usmerjeni k:

 • Ustvarjanju strukturiranih povezav med deležniki EU quadruple helix (javnimi organi, univerzami, raziskovalnimi organizacijami, agencijami za inovacije, grozdnimi organizacijami, MSP-ji, start-upi, združenji raziskovalnih podatkov in drugimi podobnimi subjekti),
 • Pomoči ekosistemom pri premagovanju tržnih neuspehov,
 • Podpiranju podjetij pri vzpostavljanju medregionalnih naložb v inovacije,
 • Spodbujanju inovacij in povečanju zmogljivosti manj razvitih regij za sodelovanje v vrednostnih verigah EU, kar prispeva k doseganju ciljev kohezijske politike.

 

Razpis za leto 2023 bo razdeljen v naslednje sklope delovnega programa I3:

Finančna in svetovalna podpora za naložbe v medregionalne inovacijske projekte

Razpis je namenjen konzorcijem neodvisnih pravnih subjektov, ki zajemajo akterje iz različnih delov ekosistema quadruple helix, vključno z:

 • Javnimi organi (državnimi/regionalnimi/lokalnimi upravami),
 • Univerzami, raziskovalnimi in tehnološkimi organizacijami ter agencijami za inovacije,
 • Grozdnimi organizacijami, malimi in srednje velikimi podjetji ter start-upi,
 • Zvezami raziskovalnih podatkov (RDA),

Več na povezavi TUKAJ.