Internacionalizacija

EIP on AHA

EMPOWERMENT OF OLDER PERSONS IN REGIONS

Side event v okviru EWRC 2020
WE4AHA tematska delavnica

Kdaj: 08/10/2020 od14:00 – 16:30
Organizator: Slovensko inovacijsko stičišče, evropsko gospodarsko interesno združenje (kot Reference Site Slovenia) s pomočjo SBRA
Lokacija: Online

Partnerji:
Na tematski delavnici so bile predstavljene navdihujoče dobre prakse opolnomočenja starejših iz različnih kulturnih okolij iz Španije, Danske, Švedske, Grčije in Slovenije (iz skupaj 7 referenčnih mest v okviru European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIPonAHA). Regionalne predstavitve so bile dopolnjene s pregledom dejavnosti programa Active Assisted Living Programme (AAL). Dogodek je bil podprt tudi s strani European Regions Research and Innovation Network (ERRIN).

Koncept:
Cilj opolnomočenja starejših je povečati zdravo življenjsko dobo z zagotavljanjem orodij (digitalnih in nedigitalnih) in ustvarjanjem več možnosti za upravljanje zdravja starejših odraslih. Opolnomočeni starejši odrasli so bolj neodvisni, imajo več nadzora nad lastnim življenjem in lahko vplivajo na odločanje v svojih skupnostih in organizacijah, ki jim pripadajo.
Referenčna mesta so vodilni del teh inovaciji v svojih regijah. Prepoznana so bila kot navdihujoči ekosistemi za razvoj, promocijo in širitev kreativnih ter uporabnih rešitev, ki lahko izboljšajo življenje in zdravje starejših odraslih. Na okrogli mizi so bili predstavljeni primeri dobrih praks iz osmih regij in iz petih držav in iz programa AAL. 

Agenda_Empowering the older persons in regions

 

PREZENTACIJE

Personalizirana medicina – S3P4PM

Razvoj personalizirane medicine (PM) pomeni napredek, ki ga ni več mogoče ustaviti. PM je močno tehnološko usmerjen in bo povzročil preobrazbo v pristopu do zdravja in dobrega počutja ter v medicinski praksi.

Partnerstvo S3P4PM je bilo ustanovljeno za uresničitev potenciala personalizirane medicine. To partnerstvo dopolnjuje tematsko platformo o medicinskih tehnologijah in bo popeljalo izvajanje personalizirane medicine na višjo raven.

Smo del partnerske regije, ki združuje biomedicinsko, tehnološko in podatkovno strokovno znanje. Z združevanjem teh ekosistemov bo dosežena višja dodana vrednost pri izvajanju personalizirane medicine; uresničen bo inovativen pristop k zdravju in oskrbi v Evropi.

Partnerstvo bo uskladilo komplementarna sredstva in infrastrukturo ter si prizadevalo za integracijo vrednostnih verig v različnih tehnoloških sektorjih za ustvarjanje dodane vrednosti v inovativnih aplikacijah. Pripravljen bo načrt za pospešitev prenosa novih rešitev za zdravje, dobro počutje in oskrbo v družbi, ki bodo prispevale k vzdržnosti zdravstvenih sistemov.

TIM

V središču: Expert Exchange, 8. oktober – 10. oktober 2018

Program Expertise Exchange Programme

Predstavitvena e-brošura.

3. oktobra 2017 je SIS EGIZ podpisal memorandum o sodelovanju s tehnološkimi parki in inovacijskimi stičišči, ki so povezani v grozdu TIM (= Twin International Multihelix) in delujejo na področju ved o življenju. Partnerji so iz Kanade (Sherbrooke Innopole), Belgije (Happy Aging Life Tech Valley), Švedske (Medicon Village), Wales-a Združenega kraljestva (Life Science Hub Wales) in Švice (Bio Alps).

TIM partnerstvo povezuje akterje iz industrije, akademskih institucij, javnega sektorja in nevladne organizacije, ki zastopajo interese pacientov, finančne institucije in javne zdravstvene in oskrbovalne ustanove. Vsem je skupno, da imajo močna univerzitetna jedra (Univerza Lund, Univerza Hasselt, Univerza Cardiff in Swansea, Univerza Sherbrooke in Univerza Basel).

Partnerji želijo:

  • povezati inovacijske ekosisteme na področju ved o življenju s ciljem olajšati vstope podjetij in raziskovalnih organizacij na nove, zlasti tretje neevropske trge,
  • identificirati skupne poslovne in raziskovalne priložnosti (“matchmaking”),
  • identificirati in povezati obstoječe regionalne/nacionalne verige vrednosti v segmentih zdravja in medicine,
  • s skupnimi produkti/storitvami/raziskavami nastopiti na tretjih trgih,
  • članom partnerskih organizacij omogočiti lažji dostop do lokalnih/regionalnih trgov, partnerjev in znanja,
  • pripravljati skupne projekte pobude za namen reševanja globalnih izzivov na področjih napredne medicine, aktivnega staranja itd.,
  • okrepiti upravljanje inovacijskih ekosistemov preko prenosa dobrih praks upravljanja stičišč in tehnoloških parkov,
  • izmenjavati talente, pripraviti skupne programe usposabljanj,
  • sodelovati na poslovnih in znanstvenih dogodkih, ki potekajo v organizaciji partnerjev.

Platforma predstavlja odlično priložnost za predstavitev aktivnosti SRIP-a Zdravje – medicina in članov SIS EGIZ v Evropi in širše, saj vsak od članov na letni ravni organizira najmanj eno specializirano globalno konferenco, člani pa promovirajo tudi dosežke TIM partnerjev ob aktivnostih, ki jih izvajajo na tretjih trgih kot so Kitajska, Rusija, Indija, Japonska, ZDA, Južna in Srednja Amerika ter Kanada.

Med aktivnostmi partnerstvu, ki jih lahko koristijo člani SRIP-a Zdravje – medicina in SIS EGIZ, je tudi “soft landing” program partnerjev (pomoč partnerjem, ki odprejo firmo v njihovi državi, dostop do virov financiranja raziskav, krajše izmenjave strokovnjakov, iskanje poslovnih in raziskovalnih partnerjev – “matchmaking” iz vrhunskih in najbolj prodornih institutov, podjetij in organizacij, ugoden najem poslovnih prostorov in raziskovalne infrastrukture, “test beds”, kroženje možganov) in številne druge ugodnosti in priložnosti.

Sodelovanje v partnerstu TIM bo slovenskim članom predvsem omogočilo pospešeno in odločnejše vstopanje na tuje trge in tako pomembno prispevalo k uvajanju potrebnih sistemskih in organizacijskih sprememb ter poslovnih praks na področju zdravja in medicine. TIM partnerstvo je hkrati pomemben korak v smeri izgradnje evropskega “superclustra” na področju zdravja in medicine, katerega del je od sedaj tudi SIS EGIZ.

Partnerstvo ima tehnični sekretariat na Švedskem (Multihelix a.b.). Predstavnika sekretariata sta se v Sloveniji mudila aprila 2017, ko ju je SIS EGIZ tudi toplo sprejel skupaj s koordinatorji vertikal SRIP-a Zdravje – medicina.

Več o predstavitvi grozda TIM in njegovih članov si lahko ogledate v prezentacijah spodaj.

VANGUARD INICIATIVA

22. novembra 2017 so se v Bruslju sestali visoki politični predstavniki iz devetindvajsetih od triintridesetih evropskih kohezijskih regij, regij članic pobude Vanguard Initiative, da bi ponovno potrdili svojo politično zavezanost nadaljnjemu izvajanju metodologije Vanguard, ki je zvesta načelu “voditi z zgledom” pri zagotavljanju gospodarske rasti in delovnih mest preko medregionalnega sodelovanja na področju industrije, so-kreacije in so-investiranja, na podlagi pametne specializacije. Vanguard Iniciativa je skupna iniciativa naprednejših EU regij, ki imajo v svoji strategiji pametne specializacije poudarjeno napredno industrijo ter industrijsko modernizacijo.

Pobudi se je na ta dan pridružilo pet novih naprednih evropskih regij, med njimi tudi Slovenija (poleg avtonomne pokrajine Trento, Spodnja Avstrija, regije Orebro in Varmland). Pristopno deklaracijo o medsebojnem sodelovanju, Milansko deklaracijo, so podpisali ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ministrica pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezij, ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Trenutni predsednik Vanguard pobude in minister za univerzo, raziskave in odprte inovacije v italijanski kohezijski regiji Lombardija, Luca del Gobbo, je povabil partnerske regije, naj združijo sile in tako pospešijo podporo vzpostavljenim pilotnim projektom, ter razvitim demonstracijskim primerom v njihovem okviru.

V znak regionalne zavezanosti je Del Gobbo napovedal podpis prvega Memoranduma o poglobljenem sodelovanju Vanguard regij sodelujočih na pilotnem projektu, ki se ukvarja s krožnim gospodarstvom, “ De- and Remanufacturing demo-case”, in je bil razvit v okviru pilota “Učinkovita in trajnostna proizvodnja”. Minister Del Gobbo se želi s podpisom Memoranduma o sodelovanju in s svojim zgledom postaviti na čelo, prepričan, da bodo druge regije pobudo podprle in začele postopek za pridružitev skupini vodečih, ki izvajajo in pripravljajo prve naložbene projekte. Poleg Lombardije, ki projekt vodi, so tu še druge regije, vključene v projekt “De- and Remanufacturing” in te so: Baskija, Katalonija, Vzhodna Nizozemska, Emilia Romagna, Flamska, Severna regija (Norte), Pays de la Loire, Saška, Škotska, Južna Nizozemska, Tampere in Valonija. Za pokritje skupnih naložbenih potreb v višini približno 40 milijonov evrov bo potrebno skupno prizadevanje na vseh ravneh. Z memorandumom se regionalne vlade zavezujejo, da bodo podprle dele projekta, ki se izvajajo v njihovih regijah in zagotavljale regionalno financiranje v obliki soinvestiranja, ki temelji na načelih pametne specializacije in na med regionalnem sodelovanju.

Podobno se odvija na pilotnem projektu »3D printing«. Svoja prizadevanja v tej smeri je predstavila nova članica, švedska kohezijska regija Örebro County, ki skupaj z italijansko regijo Emilia Romagna izvaja dopolnjujoč se skupni demonstracijski projekt o 3D-natisnjenem hibridnem materialu, predvsem v korist avtomobilske industrije. Polovico investicijskih potreb demonstracijskega projekta bosta skupaj zagotovili regija Örebro County in univerza Örebro. V Emiliji Romagni je finančno pokritje omogočila Bolonjska Univerza, ter so-investicije v projekt vključenih industrijskih podjetij, ki stremijo k medsebojnemu dostopu do industrijskih objektov in znanja na drugi strani.

Zmogljivost pobude Vanguard Iniciative za izvedbo sistema naložb za pospeševanje rasti industrijskega prevzemanja inovativnih tehnologij, k čemur pripomorejo grozdi in Evropske mreže demonstracijskih zmogljivosti, bo vplivala na uspeh Evropskih Tematskih Strateških platform, ki jih je ustanovila Evropska komisija, in so bile inspirirane s strani pobude Vanguard Initiative.
Gre le za prva primera v nizu podobnih bodočih naložb, vključujočih širši nabor deležnikov industrije, v kolikor se ukrepi zagotavljajo usklajeno na regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Bert Pauli, viceguverner in regionalni minister za gospodarske zadeve in zadeve EU regije Noord-Brabant Province je v sklepnih opombah poudaril: “Potrebno je nadgraditi dosedanji Vanguard uspeh”. Z namenom okrepitve EU vrednostnih verig, je predlagal, da se preuči možnost vzpostavitve virtualnega sklada pobude Vanguard Initiative za podporo naložb pilotnim projektom v skladu z načeli spremenljive geometrije in na primeru temelječega pristopa (case based approach).

Dogodek je bil podkrepljen z močno prisotnostjo evropskih (EU) institucij, ki so jih Vanguard kohezijske regije pozvale k oblikovanju novih instrumentov, primernih za ambiciozno industrijsko inovacijsko politiko v prihodnjem programskem obdobju. Ker je iskanje rešitev za podporo javno-zasebnih naložb skupna odgovornost, so bile Vanguard regije pozvane k soudeležbi pri vzpostavljanju novih mehanizmov, ter izkazale svojo zavezanost k izvedbi. Izrazile so tudi svoje prepričanje EU institucijam, da bodo slednje ustrezno odigrale svojo vlogo, vključno s finančnim prispevkom za podporo načrtovanim so investicijam, ter tako pospešile njihov prevzem s strani industrije.

V tem okviru so Vanguard regije povabile predsednika Junckerja, ki je bil zastopan na dogodku, k uskladitvi prizadevanj za oblikovanje ustreznih okvirnih pogojev za nastanek resnično novih in konkurenčnih evropskih industrijskih vrednostnih verig, ki bi bile medregijsko povezane in bi delovale v tem hitro spreminjajočem se svetu.

Izpostavljeno je bilo, da bo to v korist več političnim programom (regijam, državam članicam in Evropi), predvsem pa raziskovalni sferi, podjetjem in državljanom.

UPORABNO

Strategija pametne specializacije Slovenije S5 je strateški pristop države, podjetij in institucij znanja in izobraževanja za socialno in ekonomsko transformacijo Slovenije. Devet strateško razvojnih inovacijskih partnerstev (SRIP), ki povezujejo najuspešnejša podjetja, raziskovalne, izobraževalne organizacije in podporne institucije, ki združujejo znanje, kapital in drznost se povezuje pri ustvarjanju zdravega bivalnega in delovnega okolja prihodnosti s ciljem ohranitve naravnih in tradicionalnih virov ter pri ustvarjanju pogojev za prehod v Industrijo 5.0. Več preberite tukaj.

Evropska platforma za sodelovanje industrijskih mrež, grozdov, je platforma za informiranja in obveščanje o dogodkih, srečanjih, razpisih in izobraževanjih namenjenih promoviranju in povezovanju preko sto evropskih grozdov in najrazličnejših področij. Več preberite tukaj.

Evropska agencija za potrošnike, zdravila, kmetijstvo in prehrano (CHAFEA) je izvajalska agencija Evropske komisije, odgovorna za varnost prehrane, zdravil in kmetijskih proizvodov na območju Evropske skupnosti. Več preberite tukaj.

Evropska medicinska agencija (EMA) je izvajalska agencija Evropske komisije odgovorna za znanstveno presojo, nadzor in varnost zdravil v Evropski skupnosti. Več preberite tukaj.

TIM partnerstvo povezuje znanstvene, tehnološke parke in inovacijske sisteme na področju ved o življenju v Skandinaviji, Beneluksu, Kanadi in Švici. Partnerji sodelujejo pri izmenjavi znanj, izkušenj pri vodenju in upravljanju organizacij ter pri promociji skupnih nastopov na tretjih trgih. Več preberite tukaj.